Algemene voorwaarden

 

Op de werkzaamheden die ik voor u verricht, zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

1.
Iedere aansprakelijkheid voor door mij veroorzaakte schade is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door mijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Als, om welke reden dan ook, geen uitkering volgt op grond van de beroepsaansprakelijkheids-verzekering, beperkt mijn aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat ik voor de desbetreffende zaak heb gefactureerd in de laatste twaalf maanden.

2.
Bij de uitvoering van een opdracht ben ik gerechtigd derden in te schakelen, echter zonder enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor eventuele tekortkomingen van deze derden. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, ben ik gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de cliënt te aanvaarden.

3.
Verstrekte opdrachten worden door mij uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van u. Derden kunnen aan de wijze waarop de opdracht is uitgevoerd geen rechten ontlenen. U vrijwaart mij tegen aanspraken van derden dienaangaande.

4.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met het overeengekomen tarief.

5.
Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van diegenen die namens mij bij de uitvoering van een opdracht betrokken zijn.